Regulamin serwisu

Definicja

Administrator– oznacza Econext – jednoosobowa działalność gospodarcza Justyna Snarska, Mroków, ul. Szkolna 21, 05-552 Mroków, NIP:123-103-00-59, regon: 146700359. Administrator, w tych postanowieniach Regulaminu, które odnoszą się do umowy sprzedaży towarów, może być nazywany także Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy dokument.
Serwis – zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www.lazonail.pl za pośrednictwem których świadczone są Usługi.
Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która założyła Konto Użytkownika i zaakceptowała Regulamin.
Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która nie założyła Konta Użytkownika, lecz w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.
Klient – to Użytkownik (Zarejestrowany lub Niezarejestrowany), który składa, bądź złożył zamówienie.
Identyfikator – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.
Konto Użytkownika (Konto) – konto określone Identyfikatorem i hasłem służące do korzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będące udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego ADMINISTRATORA.
Umowa – umowa o świadczenie usług elektronicznych zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ADMINISTRATOREM, której przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługa (Usługi) – pakiet świadczeń stanowiących usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej ADMINISTRATORA podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie Usług, w tym sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu.
Usługi świadczy Administrator.
Kontakt z Administratorem: Justyna Snarska, ____j.snarska@lazonail.pl__________________
Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do panelu użytkownika umożliwiającego zarządzanie informacjami dotyczącymi nabywanych towarów.
Umowa jest zawierana w momencie akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
Reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia Usługi można składać na piśmie lub mailowo na adresy wskazane w pkt. 3 powyżej. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu ich otrzymania.
Administrator informuje Użytkownika na piśmie lub pocztą elektroniczną o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
Użytkownikowi nie wolno dostarczać za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach:
- sprzętowych:
Urządzenie końcowe typu komputer, laptop, smartfon, tablet wyposażone w
Mysz lub inny manipulator + klawiatura, Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet.
- oprogramowania:
System Operacyjny: System MS Windows Vista i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 10.14 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
Android, iOS, Windows Mobile
Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 11 lub wyżej, Opera 58.x i wyżej, FireFox 57.x, Chrome 68.x, Safari 12.x
Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
Z chwilą dokonania rejestracji (założenia Konta) i akceptacji Regulaminu użytkownik uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego.
Z chwilą złożenia zamówienia, Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin, co jest warunkiem dalszego procedowania zamówienia.
O ile w Regulaminie jest mowa o Użytkownikach, jego postanowienia stosuje się zarówno do Użytkowników Zarejestrowanych jak i Niezarejestrowanych.
Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów znajdujących się w ofercie Administratora.
Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Identyfikatora z ważnych powodów w szczególności ze względów bezpieczeństwa lub prawnych.

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie Usług może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
Użytkownikowi w szczególności przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli Użytkownik jej nie akceptuje.
Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu wypowiedzenia umowy następuje drogą elektroniczną, pisemną lub poprzez usunięcie Konta.
Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.
Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale X (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

Rejestracja

Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.
Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na towar.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dane osobowe przetwarzać będzie w celu świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, a także w innych celach w zakresie dopuszczalnym prawem.
ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, jak i w przypadku złożenia zamówienia towaru przez Użytkownika niezarejestrowanego, Użytkownik jest obowiązany podać niezbędne do realizacji zamówienia dane osobowe zawarte w formularzu.
Użytkownik Serwisu ponosi odpowiedzialność za wykorzystywane przez niego: sprzęt, system i oprogramowanie oraz opłaty konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania z Serwisu.
Użytkownik, w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204).

Sprzedaż towarów


Sprzedaż towarów poprzez Administratora następuje zgodnie z Regulaminem.
Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „sposób wysyłki”.
Wszystkie oferowane produkty są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
Kolor lub odcień towarów lub ich opakowań, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik.
Zamówienia:
Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Serwisie.
Zamówienie określa m.in. rodzaj, cenę i ilość zamawianych towarów oraz adres i sposób dostawy.
Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta umowa sprzedaży.
Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć wyłącznie za pomocą Serwisu.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.
Sprzedaż prowadzona jest na terenie Polski, jednak zamówienia można składać również z innych krajów z tym zastrzeżeniem, że koszty przesyłki i ewentualnie inne należności mogą się różnić od tych, dotyczących sprzedaży krajowej.
Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych, o których mowa w pkt IV.7 Regulaminu.
W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji, Administrator podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli powyższy cel nie zostanie osiągnięty, zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.
Zamówione towary mogą być dostarczone Klientowi za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej, wedle wyboru Użytkownika.
Termin realizacji zamówienia (przekazania go do wysyłki) wynosi do 5 dni roboczych.
Czas dostawy (szacunkowy okres liczony od momentu wysyłki towaru do chwili dotarcia towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu) zależy od wybranej formy dostawy i może być wskazany na stronach Serwisu.
Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski oraz zagranicę są wskazane w zakładce „sposób wysyłki”.
Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
 • zwykły przelew bankowy
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą realizowane poprzez serwis Przelewy24. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
 • Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł, NIP: 7811733852.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Jeżeli Użytkownik jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (dalej: Konsument), na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje mu w terminie 14 dni prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży można pobrać tutaj.
Odstąpienie następuje przez złożenie oświadczenia, które należy przesłać do Sprzedawcy na piśmie lub drogą elektroniczną. Druk oświadczenia wraz z pouczeniem można pobrać tutaj.
W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą.
Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził przyjęcie zamówienia, zamówienie uważane jest za niezłożone.

Ograniczenia techniczne i merytoryczne

Administrator zastrzega sobie prawo do:
 • okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
 • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,
 • zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
 • zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,
 • odstąpienia od egzekwowania od Użytkownika roszczeń wynikających z naruszenia dowolnego punktu Regulaminu, bez utraty przysługujących mu roszczeń.

Obowiązki i uprawnienia użytkownika

Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu.
Użytkownik zobowiązany jest do:
 • informowania Administratora o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy niezaktualizowane,
 • przestrzegania Regulaminu,
 • przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.​

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży towaru winna zostać przesłana Administratorowi w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Administratora.
Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży towaru m.in. w przypadku:
 • wady fizycznej towaru,
 • uszkodzenia powstałego w wyniku dostawy,
 • gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
Administrator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, informując w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
Zgodnie z dyspozycją Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Użytkownik będący konsumentem ma, w celu internetowego rozstrzygnięcia sporu, również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zablokowanie konta użytkownika

Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:
 • naruszy postanowienia Regulaminu,
 • używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,
 • kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.

Poufność

Dane dotyczące Użytkowników, w tym ich dane osobowe, oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) wyłącznie w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku dozwolonym w obowiązujących przepisach prawa.

Administrator może przetwarzać dane statystyczne dotyczące funkcjonowania Serwisu, dzieląc się nimi z osobami trzecimi. Dane te będą jednak udostępniane tylko anonimowo i grupowo, nie pozwalając na identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Postanowienia końcowe


Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn, w tym:
 • zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie Usług;
 • zmiany sposobu lub zakresu świadczenia Usług, w tym wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych;
W takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail albo poprzez publikację informacji w Serwisie.

Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Serwisie. Nieusunięcie Konta jest równoznaczne z akceptacją nowego brzmienia Regulaminu z dniem wskazanym w informacji, o której mowa w pkt 4 powyżej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.
Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres e-mail: _________________________lub zgłaszać listownie na adres: Econext, Justyna Snarska, ul. Szkolna 21, 05-552 Mroków.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2023.